Projekty badawcze zrealizowane

Prawo w nowożytnej Europie

Koordynator tematu: dr hab. Karol Łopatecki.

Wynikiem prowadzonych prac jest publikacja naukowa wydana w Isntytucie badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: K Łopatecki, Disciplina militańs w wosjkach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012.

Badania są prowadzone od 2011 r. do dziś.

Kościół unicki i jego dziedzictwo w Rzeczypospolitej

Koordynator tematu: dr Wojciech Walczak.

Wynikiem prowadzonych prac badawczych są prace naukowe:

Archiwalia mińskiego, wileńskiego i supraskiego konsystorza unickiego znajdujące się, w Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym) w Wilnie, oprac. W. Walczak, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2008.

W. Walczak, Unicka eparchia turówsko-pińska w XVII-XVIII w. Struktura organizacyjna, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012.

Kościół unicki w Rzeczypospolitej, red. naukowa W. Walczak, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2010.

Badania są prowadzone od 2011 r. do dziś.

Kolekcje poloników-archiwaliów znajdujących się w archiwum Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

Kierownikiem projektu jest dr Wojciech Walczak. Badania są prowadzone pod jego kierunkiem na podstawie umowy międzynarodowej podpisanej pomiędzy Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy a Instytutem Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu.

Efektem działań naukowych są uzyskane kopie (ok. 35 tys. kopii materiałów archiwalnych) i ok. 2 tys. opisów archiwalnych wytworzonych w trakcie projektu.

Ponadto realizowany jest projekt naukowy pod kierunkiem dr. Wojciecha Walczaka pt.: „POLSKA” z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – opisanie, digitalizacja i udostępnienie realizowanego na podstawie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0040/NPRH2/H11/81 /2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

W ramach zadania badawczego utworzono również repozytorium cyfrowe poloników (www.repcyfr.pl) – pierwsze tak duże przedsięwzięcie gromadzące archiwalia-polonika spoza granic Polski. Do tej pory umieszczono tam przede wszystkim archiwalia z Narodowego Archiwum Szwecji, tzw. kolekcję Skoklostersamlingen, w której znajdują się dokumenty wywiezione przez Szwedów w XVII-XVIII w., ale znajdują się również archiwalia z Archiwum Państwowego we Lwowie. Ponadto umieszczane są inne archiwalia, tak by czytelnik polski miał bezpłatnie dostęp do dziedzictwa historycznego Polski. W ciągu 2 lat odwiedziło repozytorium 350.000 czytelników, co jest liczbą imponującą, jak na stronę zawierającą przede wszystkim archiwalia. Badania są prowadzone od 2010 r. do dziś.

Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832. Etap I: kwerendy

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Maria Kałamajska-Saeed, która prowadzi ten projekt od 2011 r. Jest on finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efektem jego mają być pozyskane skany rysunków klasztorów skasowanych przez Rosjan w 1832 r. oraz publikacja naukowa.

Badania są prowadzone od 2011 r. do dziś.

POLONIKA w Watykanie – badania, kwerendy i digitalizacja

Zadanie było rozłożone na kilka lat. W roku 2010 i 2011 wykonano wszystkie zamierzenia. Odbyły się kwerendy w Archivio Segreto Vaticano oraz wykonano kopie cyfrowe poloników. Zadanie jest wieloetapowe, zakłada bowiem całościowe zdigitalizowanie tego ogromnego zbioru znajdującego się w Watykanie.

W etapie w latach 2010-2014 zdigitalizowano ponad 23.685 kart archiwalnych z 48 różnych zespołów archiwalnych z różnych okresów istnienia stosunków Polski ze Stolicą Apostolską (od XVI-XVIII w. i wybrane kopie z dwudziestolecia międzywojennego XX w.). Obecnie trwa projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie pozyskiwania kolejnych kopii z Archvio Segreto Vaticano. 

Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832. Etap I: kwerendy. Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 05838/11/DDK z dn. 04.08.2011 r.

Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832. Etap II. Umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 00711/12/DDK z dn. 08.05.2012 r.

Kwerendy i badania materiałów ikonograficznych klasztorów rzymskokatolickich w Rosji, na Litwie i Białorusi – kontynuacja Nr umowy 2337/18/FPK/DDZ z dnia 22.05.2018.

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45