Marzena Liedke Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne

Wykaz skrótów

Spis wykresów i tabel

Wstęp

Rozdział pierwszy. Podstawy prawne funkcjonowania rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim

1.1. Prawo kanoniczne Kościołów: katolickiego, prawosławnego i protestanckich a   możliwości zawarcia małżeństwa i jego rozwiązania w okresie wczesnonowożytnym

1.1.1. Kościół rzymskokatolicki i unicki

1.1.2. Kościół prawosławny

1.1.3. Małżeńskie prawo świeckie ludności ruskiej

1.1.4. Kościoły protestanckie

1.2. Prawo świeckie

Rozdział drugi. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Wybrane problemy

2.1. Wiek wstępowania w związki małżeńskie

2.1.1. Wiek mężczyzn w chwili zawarcia pierwszego małżeństwa

2.1.2. Wiek kobiet w chwili zawarcia pierwszego małżeństwa

2.2. Trwanie małżeństw

2.2.1. Małżeństwa pierwsze mężczyzn

2.2.2. Kolejne związki mężczyzn

2.3. Liczba dzieci w związkach małżeńskich 

2.3.1. Dzieci urodzone a dzieci dożywające wieku dorosłego

2.3.2. Zastępowalność pokoleń

2.3.3. Problem dzieci nieślubnych

2.3.4. Ograniczanie urodzeń

2.3.5. Problem odstępów proto- i intergenetycznych

2.4. Długość trwania życia osób dożywających wieku dorosłego

2.4.1. Wiek w chwili zgonu mężczyzn dożywających wieku dorosłego

2.4.2. Oczekiwana długość życia mężczyzn

2.4.3. Wiek w chwili zgonu dorosłych kobiet

2.4.4. Oczekiwana długość życia kobiet

2.4.5. Śmierć w rodzinie magnackiej – przyczyny

Rozdział trzeci. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich

3.1. Wiek w chwili zawierania pierwszych małżeństw przez mężczyzn i kobiety z europejskich rodów arystokratycznych

3.2. Trwanie małżeństw arystokracji europejskiej

3.3. Liczba dzieci w arystokratycznych rodzinach europejskich

3.4. Oczekiwana długość życia arystokratów europejskich

Rozdział czwarty. Powstawanie nowej rodziny magnackiej

4.1. Strategie małżeńskie magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego

4.1.1. Cele małżeństwa magnackiego

4.1.2. Kto i kiedy dokonywał wyboru partnera życiowego

4.1.3. Kryteria wyboru partnera

4.2. Rynek matrymonialny

4.3. Realizacja strategii małżeńskich

4.4. Konkubinat

4.5. Rodzina magnacka a gospodarstwo domowe

Rozdział piąty. Mężczyzna, kobieta i dziecko w rodzinie magnackiej – pozycja i role społeczne

5.1. Mężczyzna

5.2. Kobieta

5.3. Dziecko

5.3.1. Granice dzieciństwa

5.3.2. Tylko upragnione czy również kochane? Stosunek do dziecka w rodzinie magnackiej

5.3.3. Wychowanie i edukacja

Rozdział szósty. Rozpad rodziny magnackiej i jego konsekwencje

6.1. Śmierć i jej konsekwencje

6.1.1. Konsekwencje śmierci w rodzinie magnackiej: żony i matki

6.1.2. Konsekwencje śmierci w rodzinie magnackiej: męża i ojca

6.1.3. Śmierć dziecka

6.2. Stwierdzenia nieważności małżeństw i rozwody

6.3. Zanik pożycia małżeńskiego z innych przyczyn

6.4. Kres funkcjonowania małżeństwa na skutek wstąpienia do stanu duchownego

Rozdział siódmy. Osoby samotne w rodzinie magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim

7.1. Celibat

7.1.1. Celibat definitywny mężczyzn

7.1.2. Celibat definitywny kobiet

Podsumowanie

1. Uwarunkowania demograficzne funkcjonowania rodziny magnackiej – cykl życia jednostki i rodziny

2. Uwarunkowania społeczne – funkcje rodziny magnackiej

Summary

Bibliografia

Indeks osób

Kontakt

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

ul. Radzymińska 16/015
15-863 Białystok

NIP 542 302 07 45